Loading...
Ochrana osobných údajov 2019-08-21T10:59:58+00:00

PODMIENKY PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Subjektom, ktorý spracováva osobné údaje dotknutej osoby, teda prevádzkovateľom je Igor Balaš, Klin 781, 023 22 Klokočov , IČO: 52156168, zapísaný v Obchodnom registri u Okr. úradu Čadca, Číslo živnostenského registra: 520-29669(ďalej len „Prevádzkovateľ “).

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb na základe právneho titulu zmluvy, a to výlučne v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov tejto zmluvy.

 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v rozsahu nevyhnutnom na splnenie dohodnutého účelu.
 • Osobné údaje prevádzkovateľ spracováva za účelom plnenia zmluvy, s tým súvisiacich predzmluvných vzťahov,  za účelom plnenia si zákonných povinností týkajúcich sa vedenia účtovníctva a v prípade udelenia súhlasu aj za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu.
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý prevádzkovateľovi dotknutá osoba dá, má právo táto osoba kedykoľvek odvolať. Súhlas je možné odvolať týmito spôsobmi:
  1. zaslaním oznámenia na email lefthandandroid@gmail.com
  2. zaslaním oznámenia poštou na adresu: Igor Balaš, Klin 781, 023 22 Klokočov
  3. prostredníctvom kontaktného formuláru na tejto webovej stránke http:/lefthandvideo.com

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

DOBA UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné údaje sú spracovávané výlučne v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelov uvedených v týchto Podmienkach. Osobné údaje sú spracovávané len po nevyhnutnú dobu, a to počas trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov po jeho ukončení. Účtovné doklady uchováva Prevádzkovateľ 10 rokov. V prípade udelenia súhlasu na marketingovú komunikáciu, je súhlas platný na dobu 5 rokov, pokiaľ ho dotknutá osoba neodvolá skôr.

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu súhlasu dotknutej osoby sú spracovávané do odvolania súhlasu. Prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní súhlasu niektoré z týchto údajov spracovávať a to v prípade, ak má na to iný zákonný dôvod.

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom na základe právneho titulu oprávneného záujmu alebo osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom za účelom priameho marketingu sú spracovávané do podania námietky dotknutej osoby proti spracovaniu jej osobných údajov.


PRÍJEMCI OSOBNÝCH ÚDAJOV

Sprístupnenie osobných údajov dotknutých osôb tretím osobám je možné len v prípade, keď to Prevádzkovateľovi bude ukladať alebo umožňovať zákon alebo so súhlasom dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje spracovateľom či iným príjemcom, a to len v obvyklom rozsahu:
dodávateľom externých služieb pre Prevádzkovateľa (napríklad serverové služby, rozosielanie e-mailov, služby súvisiace s meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovania ich obsahu preferenciám používateľov),prevádzkovateľom záložných serverov či prevádzkovateľom technológií využívaných Prevádzkovateľom, ktorí ich spracovávajú na zabezpečenie funkčnosti príslušných služieb Prevádzkovateľa, v nevyhnutne potrebnom rozsahu právnym, ekonomickým a daňovým poradcom Prevádzkovateľa a audítorom Prevádzkovateľa, ktorí ich spracovávajú za účelom poskytovania poradenských služieb Prevádzkovateľovi.

COOKIES

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (napr. počítač, smartphone, tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránok webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies slúžia na uchovávanie informácií, ktoré neumožňujú identifikáciu osôb.

Pri použití webovej stránky http:/lefthandvideo.com môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies na elektronickom zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky ukladania a spracúvania cookies sú nasledovné:

Dotknutá osoba má možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.

V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:

dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,

dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým stránkam lefthandvideo.com

Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.

V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webových stránok lefthandvideo.com


PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Právo na prístup k osobným údajom. Dotknutá osoba má právo vyžadovať od Prevádzkovateľa na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje dotknutej osoby spracovávané, a v kladnom prípade žiadať poskytnutie informácií o spracovávaní osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú.

Právo na opravu. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov ktoré sa jej týkajú a so zreteľom na účel spracovania osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na prenosnosť osobných údajov. V prípade spracovania osobných údajov z právneho titulu zmluvy alebo z právneho titulu súhlasu dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo na prenosnosť osobných údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom bežne používanom a strojovou čitateľnom formáte, ak dochádza ku spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby automatizovanou formou a pred uplynutím doby uchovania osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

Právo na výmaz osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na likvidáciu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania ak:

 • sú osobné údaje spracúvané v rozpore so zákonom alebo na základe odvolania súhlasu dotknutej osoby (v prípade spracúvania osobných údajov z právneho titulu súhlasu dotknutej osoby) alebo
 • dotknutá osoba namieta proti spracovaniu osobných údajov spracúvaných z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a neprevažujú oprávnené dôvody Prevádzkovateľa na spracovanie osobných údajov alebo
 • osobné údaje už nie sú potrebné pre účel pre ktorý boli získané alebo pre ktorý sa inak spracúvali alebo
 • po uplynutí času uchovania osobných údajov
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov a prípadnú aktualizáciu osobných údajov alebo je spracúvanie osobných údajov nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo namietať. Dotknutá osoba má právo namietať, že prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje. Ak osobné údaje dotknutej osoby spracúva prevádzkovateľ na účely priameho marketingu, môže dotknutá osoba namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky dotknutej osoby, osobné údaje dotknutej prevádzkovateľ vymaže. Ak vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 • vytvárania profilu,

môže dotknutá osoba namietať ich spracúvanie, ak má na to osobné dôvody.

V prípade nespokojnosti so spôsobom spracovania údajov prevádzkovateľom, môže dotknutá osoba kontaktovať prevádzkovateľa na email: lefthandandroid@gmail.com. V prípade, že má dotknutá osoba za to, že prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje nezákonne, môže sa obrátiť so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vyššie uvedené zásady ochrany osobných údajov zmeniť, v prípade, že u neho dôjde k zmene spôsobu spracúvania osobných údajov.